ALGEMEEN

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)per-soon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectie-velijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemach-tigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

AANBIEDINGEN

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden.
  Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Toezending van aanbiedingen en/ of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbe-vestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voor-waarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Wijkt een opdrachtbevestiging af van ons aanbod dan komt de overeenkomst overeenkomstig ons aanbod tot stand, tenzij de wederpartij uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging heeft aangegeven af te wijken van ons aanbod.
 6. Wijkt een opdrachtbevestiging van ons af van de opdracht van de wederpartij of een eerder door ons gedaan aanbod, dan komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig onze opdrachtbevestiging, tenzij de wederpartij de opdrachtbevestiging onverwijld na ontvangst, doch uiterlijk binnen drie werkdagen, schriftelijk verwerpt.

PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  – gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,
  – exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
  – exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,
  – uitgedrukt in Euro´s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijs factoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

 

ANNULERING

 1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt minimaal 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annule-ringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schade-vergoeding, incl. gederfde winst.
 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk tot het tijdstip waarop wij met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang hebben gemaakt.
 3. Wij zijn gerechtigd een overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming daarvan te annuleren, zonder tot enigerlei schadevergoeding of vergoeding van kosten gehouden te zijn.

UITVOERING EN LEVERING

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig aan ons worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/ bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 3. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 4. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
 5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn vangt aan zodra alle noodzakelijke, door of namens de wederpartij vooraf te verstrekken informatie in ons bezit is.
 7. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal aan wederpartij nimmer het recht geven op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de betreffende overeenkomst of uit enige daarmede samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 8. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

TRANSPORT/ RISICO

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
  Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

OVERMACHT

 1. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan:
  elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

INTELLEKTUELE EIGENDOM

 1. 1. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.
 2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 3. Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 2 van dit hoofdstuk genoemde garantie.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. De wederpartij draagt het risico voor de door hem aan ons ter beschikking gestelde objecten.
 4. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 5. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 6. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

INSPECTIE EN REKLAMES

 1. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 2. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoerdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 3. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 9 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de faktuurdatum.
 5. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen vervalt ele aanspraak van de wederpartij terzake van de hiervoor bedoelde gebreken en/of verschillen.
 6. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 7. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 8. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
 9. De wederpartij heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door ons geen controle op de reclame kan plaatsvinden. Daartoe zal de wederpartij de gebrekkige producten afgezonderd van overige zaken opslaan en bewaren en ons of een door ons aangewezen derde te allen tijde toegang tot de producten verschaffen.

GARANTIE

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij 3 maanden garantie op de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
 2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.
 3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
 4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 5. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.
 6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
  In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht – door het ontstaan der vordering – op al die goederen waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.
  De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 15 dagen na factuurdatum.
  De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Ingeval de wederpartij:
  a. een verzoek tot surseance van betaling indient, zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek indient tot toepassing van de schuldsaneringsregeling in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd.
  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
  d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
  De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatie-tarief te boven gaan.
  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

TOEPASSELIJK RECHT

Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
 3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen.
  De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.